Informationtjänsten Info Norden

 

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.

Kontaktuppgifter:
https://www.norden.org/sv/info-norden
finland@infonorden.org


Pohjola-Norden administrerar Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst Info Norden i Finland. Info Nordens uppgift är att förbättra privatpersoners möjligheter att fritt röra sig från ett nordiskt land till ett annat genom att erbjuda rådgivning och kartlägga de problem och nordiska gränshinder som privatpersoner stöter på då de rör sig över de nordiska ländernas gränser.

Tjänsten erbjuder mångsidig information om till exempel pensioner, beskattning, studie- och arbetsmöjligheter, social trygghet samt arbetslöshetsersättning och stipendier överallt i Norden. Vid behov hänvisas personen till rätt myndighet.

Arbetstagarnas och företagens möjligheter att fritt röra sig över gränserna gynnar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen såväl i Finland som i hela Norden. Därför utgör avlägsnandet av gränshinder traditionellt ett av det nordiska samarbetets kärnsyften. Med gränshinder avses ”lagar och offentliga regler eller praxis som besvärar personers rörlighet eller företags gränsöverskridande verksamhet i de nordiska länderna.” 

Identifierandet och avlägsnandet av gränshinder är av yttersta vikt för att de nordiska ländernas gemensamma arbetsmarknad och näringsliv ska fungera. Som en helhet beräknat hör de nordiska länderna till de tio största ekonomierna i världen och till de fem största ekonomierna i Europa, så avlägsnandet av hinder för rörligheten är inte betydelselöst. 

Ett effektivt nordiskt gränshinderarbete förutsätter en effektiv organisation. Det nordiska gränshinderarbetet leds av Gränshinderrådet, som bestämmer de årliga målsättningarna och pressar myndigheterna till att finna lösningar till de identifierade hindren. Info Norden och gränsrådgivningstjänsterna erbjuder till privatpersoner och företag tillägnad, situationsbunden och aktuell information om rörlighet. Ofta är det just rådgivningstjänsterna som identifierar gränshinder och förmedlar information om dem vidare till Gränshinderrådet samt till vederbörliga ministerier och myndigheter.  

En annan som också i Finland specialiserar sig på gränshinderarbete är Finlands nordiska gränshindernätverk, som består av representanter från olika förvaltningsområden och ministerier samt från rådgivningstjänsterna. Gränshindernätverket fungerar som nationella förberedelsemöten inför nordiska Gränshinderrådets möten.