Pohjola-Norden utvärderade verksamhetsstöd

Utredningen finansierades av Svenska kulturfonden.

Pohjola-Norden har under våren 2023 gjort en utredning om effekten och betydelsen av verksamhetsstöd riktade till lokalföreningar. Utredningen finansierades av Svenska kulturfonden och gjordes av en extern utredningsperson, Kaisa Kepsu.

Du kan bekanta dig med utredningen och slutsatserna genom att klicka på länken nedan. Utredningen är på svenska.

Utvärdering av Pohjola-Nordens verksamhetsstöd 2023 >>

Svenska kulturfonden beviljar årligen till Pohjola-Norden rf ett stöd på 50 000 euro i form av ett så kallat förbundspaket. Stödet är tänkt att i sin helhet fördelas till Pohjola-Nordens och Pohjola-Nordens ungdomsförbunds region- och lokalföreningsverksamhet och syftet är att möjliggöra lokal verksamhet som främjar nordiskt samarbete eller kunskaper i svenska och andra nordiska språk. Pohjola-Norden rf sköter verksamhetsstödsprocessen: tar emot ansökningar, fattar beslut om stöden och redovisar sedan till Svenska kulturfonden hur pengarna har fördelats.

Som en del av utredningen gjordes en enkät, som användes för att samla in lokalföreningars syn och nytta med stöden, och ansökningsprocessens funktionalitet. Totalt svarade 63 medlemmar från drygt fyrtio olika lokalföreningar på enkäten. Feedbacken hjälper Pohjola-Norden att utveckla sin verksamhet i rätt riktning, så vi vill tacka alla som svarat på enkäten.

Utredningen blev färdig i maj 2023 och den 24 maj anordnades ett diskussionstillfälle för Pohjola-Nordens medlemmar, där utredningsperson Kaisa Kepsu presenterade utredningen och sina rekommendationer, varefter ombudsman Anna Wilhelmsson från Svenska kulturfonden och representanter för Pohjola-Nordens lokalföreningar kommenterade utredningen.