Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Pohjola-Norden ry tuo pohjoismaisen näkökulman yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kansalaisjärjestönä Pohjola-Norden välittää päättäjille kansalaisten näkemyksiä pohjoismaisen yhteistyön parantamisesta ja kehittämisestä.  Pohjola-Nordenin edunvalvonta pyrkii edesauttamaan kestävää hyvinvointia avoimessa ja rajattomassa Pohjolassa.

Edunvalvontajärjestönä Pohjola-Norden virittää aktiivista yhteiskunnallista keskustelua, vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin sekä haastaa eri toimijat huomioimaan pohjoismaisen näkökulman jokapäiväisessä elämässä.

Pohjola-Norden on Suomen ainoa kansalaisjärjestö, jonka päätehtävänä on pohjoismainen yhteistyö. Virallista pohjoismaista yhteistyötä tehdään hallitusten yhteistyöelimessä Pohjoismaiden ministerineuvostossa sekä parlamentaarikkojen yhteistyöelimessä Pohjoismaiden neuvostossa. Pohjola-Norden tukee Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota siitä, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä (Visio 2030).

Pohjoismaiden kansalaisten liikkuvuutta haittaavien rajaesteiden poistaminen on keskeisessä asemassa Pohjola-Nordenin yhteiskunnallisessa toiminnassa. 

Pohjola-Nordenin johtama Suomen pohjoismainen rajaesteverkosto on asiantuntijaverkosto, jonka työn keskiössä ovat Pohjoismaiden välisen liikkuvuuden edistäminen ja rajaesteiden ratkominen. Rajaesteverkosto tukee sekä Pohjola-Nordenin omaa työtä pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi että pohjoismaisen yhteistyön visiota kilpailukykyisestä Pohjolasta. Rajaesteverkosto koostuu eri viranomaisten, ministeriöiden, neuvontapalveluiden ja organisaatioiden edustajista. Sen tehtävänä on toimia kansallisina valmistelukokouksina Pohjoismaisen rajaesteneuvoston kokouksille sekä hyvin konkreettisella tasolla ratkoa ja ennaltaehkäistä rajaesteitä ja sitä kautta edistää vapaata liikkuvuutta Pohjolassa.

Pohjola-Norden hallinnoi Suomessa Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelua Info Pohjolaa. Info Pohjolan tehtävä on edistää vapaata liikkuvuutta ja parantaa yksityishenkilöiden mahdollisuuksia elää ja yrittää Pohjolassa. Info Pohjola neuvoo muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä ja kerää tietoa Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä.

Tavoitteellinen edunvalvontatyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää hyviä yhteistyöverkostoja sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Yhteistyö kulttuuri- ja tiedejärjestöjen sekä koulujen ja kuntien kanssa, samoin kuin sujuvat yhteydet elinkeinoelämään ja ammattiyhdistysliikkeeseen edistävät mahdollisuuksia kohdentaa huomiota pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksiin. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat muut pohjoismaista yhteistyötä tekevät organisaatiot kuten muiden Pohjoismaiden Norden-yhdistykset.