Pohjoismaiset apurahat


Pohjoismainen kulttuurirahasto

www.nordiskkulturfond.org

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tehtävä on tukea laaja-alaista pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä. Rahaston tuen saaminen edellyttää, että projektiin osallistuu vähintään kolme Pohjoismaata tai itsehallintoaluetta (Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti). 
 

Pohjoismainen kulttuuripiste - Nordisk kulturkontakt 

www.nordiskkulturkontakt.org

Pohjoismainen kulttuuripiste on koko Pohjolassa toimiva aktiivinen kulttuuriorganisaatio. Organisaatiolla on kolme toimialuetta. Se hallinnoi neljää pohjoismaista tukiohjelmaa: Kulttuuri- ja taideohjelma, Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma, KreaNord ja Nordbuk. 

Helsingin keskustassa sijaitsevat kulttuurikeskus ja kirjasto, jotka välittävät tietoa Pohjolasta ja herättävät mielenkiintoa pohjoismaista kulttuuria kohtaan. 
 

Hanasaaren kahdenväliset rahastot

www.hanaholmen.fi


Hanasaaren kahdenväliset rahastot jakavat apurahoja erilaisiin tarkoituksiin. 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto 

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto 

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto 

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
 

Letterstedtska Föreningen

www.letterstedtska.org

Letterstedtska Föreningen perustettiin 1875 pääkonsuli Jacob Letterstedtin lahjoittamien varojen turvin. Yhdistyksen tehtävä on tukea Pohjoismaiden yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta teollisuuden, tieteen ja taiteen aloilla. Yhdistys koostuu ruotsalaisesta, tanskalaisesta, suomalaisesta ja islantilaisesta osastosta, joista ruotsalaisen osaston hallitus samalla johtaa yhdistystä. Yhdistys jakaa vuosittain tukea pohjoismaisille hankkeille, julkaisee Nordisk Tidskrift -aikakauslehteä ja jakaa Jacob Letterstedtin pohjoismaisen ansiomitalin.
 

Pohjoismainen elokuva- ja TV-rahasto

www.nordiskfilmogtvfond.com (englanniksi)

Pohjoismaisen elokuva- ja TV-rahaston tavoite on tukea audiovisuaalista tuotantoa Pohjoismaissa osallistumalla laajakangaselokuvien, TV-elokuvien ja -sarjojen sekä lyhytfilmien ja dokumenttien rahoitukseen.
 

Nordplus

www.oph.fi

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelma. Se koostuu neljästä alaohjelmasta, joilla on eri kohderyhmät aina esiopetuksesta korkeakoulutukseen. Ohjelma tukee liikkuvuutta, hankkeita ja verkostoja, ja se on avoin kouluille, oppilaitoksille, organisaatioille sekä muille koulutuksen ja elinikäisen oppimisen toimijoille. Nordplus-koulutusohjelmaan osallistuvat kaikki Pohjoismaat ja itsehallintoalueet sekä Baltian maat.
 

Nordforsk

www.nordforsk.org

Nordforskin kolme tärkeää roolia ovat pohjoismaisten tieteellisten tutkimusprojektien koordinointi, rahoitus ja neuvonta. Nordforsk koordinoi Pohjoismaille tärkeitä tutkimusalueita, edesauttaa tutkimushankkeiden yhteistyötä ja vastaa tieteellisestä tutkimuskoulutuksesta.
 

Pohjoismaiden Investointipankki

www.nib.int (englanniksi)

Pohjoismaiden Investointipankin omistavat Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Pankki rahoittaa investointihankkeita ja vientiä niin jäsenmaissa kuin niiden ulkopuolellakin. Investointipankilla on pääkonttori Helsingissä ja sivukonttorit Kööpenhaminassa, Oslossa, Reykjavíkissa ja Tukholmassa. Pankilla on myös edustusto Singaporessa.
 

Nordisk InnovationsCenter (NICe)

www.nordicinnovation.org

Nordisk InnovationsCenterin (NICe) tehtävänä on kehittää Pohjoismaiden roolia hyvin toimivan sisäisen markkina-alueen ja sellaisen rajattoman alueen rakentajana, jossa ei esiinny kansojen välisiä esteitä pätevyyden, ideoiden, ihmisten tai tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle. Kaikki toimialat voivat hakea rahoitusta NICeltä sillä edellytyksellä, että vähintään kolme Pohjoismaata osallistuu projektiin. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamalla Nordisk InnovationsCenterillä on toimisto Oslossa.
 

Pohjoismaiden projektivientirahasto Nopef

www.nopef.com

Rahasto tukee pohjoismaisten pk-yritysten kilpailukykyä myöntämällä edullisia lainoja esitutkimushankkeiden osa-rahoittamiseen. Esitutkimusten on määrä tukea yritysten kansainvälistä etabloitumista sekä projektivientihankkeita.
 

Muut Pohjoismaiden ministerineuvoston alaiset tukiohjelmat

www.norden.org

Edellä mainittujen instituuttien ja rahastojen lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvostolla on useita tukiohjelmia, joiden tavoitteena on edistää ja syventää pohjoismaista yhteistyötä. Tukimuotoja ovat hanketuet, apurahat ja vaihto-ohjelmat. Projektiapurahojen myöntämisen tärkeimpänä edellytyksenä on, että tuettavasta projektista on hyötyä Pohjoismaille ja itsehallintoalueille. Vuosittain toteutetaan noin 500 projektia ja toimintoa.

Tukea voivat hakea niin yksityishenkilöt kuin organisaatiotkin moniin eri tarkoituksiin. Aihepiireittäin tukialueet ovat alueyhteistyö ja yhteistyö Baltian maiden ja Venäjän kanssa, arktinen yhteistyö, energiatutkimus ja muu tieteellinen tutkimus, kalastus, kestävä kehitys, kielet, koulutus, lainsäädäntö, maa- ja metsätalous, sosiaali- ja terveysala, talous, työelämä, urheilu, virkamiesvaihto ja ympäristö.