Presidenttiehdokkaat vastaavat

22.01.2024 klo 13:00
Me kysyimme, he vastasivat.

Sunnuntaina 28. tammikuuta 2024 äänestetään Suomen seuraavasta presidentistä ja ennakkoäänestys käy jo kuumana. 

Lähestyimme kaikkia presidenttiehdokkaita kysymyksellä liittyen pohjoismaiseen yhteistyöhön. Saimme vastaukset kuudelta ehdokkaalta, ja heidän vastauksensa ovat nähtävillä alla.

 

Tasavallan presidenttinä vastuullanne on myös Visio 2030 ja sen asettamat tavoitteet. Minkälaisena näette Pohjola-Nordenin roolin tavoitteiden saavuttamisessa?

 

Sari Essayah

(Kuva: Sakari Röyskö)

Pääministerit hyväksyivät vuonna 2019 vision, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaiden ministerineuvosto sai tehtäväksi luotsata vision täytäntöönpanon eteen tehtävää yhteistyötä ja edistää vision toteutumista. 

Pohjola-Norden on puolestaan Suomen ainoa kansalaisjärjestö, jonka päätehtävänä on pohjoismainen yhteistyö ja se välittää päättäjille kansalaisten näkemyksiä pohjoismaisen yhteistyön parantamisesta ja kehittämisestä. Pohjoismaiden kansalaisten liikkuvuutta haittaavien rajaesteiden poistaminen on keskeisessä asemassa Pohjola-Nordenin yhteiskunnallisessa toiminnassa, joten järjestön rooli ja työn tukeminen on aivan keskeistä Visio 2030:n onnistumisessa.

 

Alexander Stubb

(Kuva: Jussi Ratilainen)

Pohjoismainen yhteistyö on Suomelle tärkeää. Suomi toimii aktiivisesti osana pohjoismaista viiteryhmää, syventää pohjoismaista integraatiota ja pyrkii purkamaan maiden välisiä rajaesteitä. Presidenttinä huolehtisin hyvistä ja läheisistä suhteista naapurimaihimme ja edistäisin Visio 2030:n tavoitteita pitämällä niitä esillä niin kahdenvälisissä tapaamisissa kuin yhteispohjoismaisissa kokouksissa. Vision tavoitteiden lisäksi painottaisin pohjoismaisen puolustusyhteistyön merkitystä lähialueen turvallisuudelle sekä peräänkuuluttaisin lisää pohjoismaisia ponnistuksia sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen vahvistamiseksi.

Pohjola-Norden on yhdessä muiden Norden-yhdistysten kanssa yksi pohjoismaisen yhteistyön kulmakiviä. Yhteistyön lähtökohtana oli aikoinaan kansalaisten välinen vuorovaikutus. Tänä päivänä Pohjola-Norden toimii linkkinä kansalaisyhteiskunnan ja päättäjien välillä, lisää kansalaisten tietoisuutta pohjoismaisesta yhteistyöstä sekä edistää yhdistyksille tärkeitä tavoitteita pohjoismaisen yhteistyön saralla.

Näiden keinojen kautta Pohjola-Norden edistää myös Visio 2030:n tavoitteita. Yhdistyksellä on erityisen tärkeä rooli syvemmän integraation edistäjänä, sillä yhdistyksellä on suora yhteys kansalaisiin. Pohjola-Norden edistää pohjoismaista integraatiota myös neuvontatoimikunnan kautta. Rajaesteiden poistaminen edistää vapaata liikkuvuutta ja siten Pohjolan kilpailukykyä.

Koulutoimintansa kautta yhdistys lisää nuorten ymmärrystä ja kiinnostusta pohjoismaista yhteistyötä kohtaan. Yhteydenpidossa päättäjiin Pohjola-Norden voi tuoda esille kestävyyteen liittyviä teemoja. Lisäksi yhdistys voi edistää pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä, mikä on merkittävä tekijä pohjoismaisen yhteiskuuluvuuden luomisessa.

 

Mika Aaltola

(Kuva: aaltola2024.fi)

Pohjolan rakentaminen on tärkeä prioriteetti tässä ajassa. Visio 2030 -toimintaohjelma on järkevä, ja painottaa huomion kilpailukykyiseen, vihreään ja sosiaalisesti kestävään Pohjolaan. Omat näkemykseni Pohjolan strategisesta suunnasta ovat yhtenäiset tavoitteiden kanssa, ja pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden vahvistaminen luo edellytykset tulevaan. Esitettyjen tavoitteiden lisäksi myrskyisät ajat edellyttävät strategista infrastruktuurin kehittämistä ja Pohjolan rakentamista.

Pohjola-Nordenin rooli pohjoismaisen yhteistyön kansalaisjärjestönä edesauttaa tavoitteiden saavuttamisessa laaja-alaisesti. Pohjola-Norden voi toimintansa mukaisesti nostaa tärkeitä teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Olen läpi urani tukenut sitä, että erilaiset näkökannat saadaan mukaan aktiivisesti keskusteluun.

 

Li Andersson

(Kuva: Antti Yrjönen)

Pohjoismainen yhteistyö on nyt syvempää kuin koskaan, ja pidän sen kehittämistä Visio 2030:n mukaisesti erittäin tärkeänä. Presidenttinä pyrkisin edistämään vision tavoitteita ekologisesti ja sosiaalisesti entistä kestävämmästä ja integroituneemmasta Pohjolasta.

Pohjola-Nordenilla on keskeinen ja ainutlaatuinen rooli edistää pohjoismaista yhteistyötä, Suomessa käytävää pohjoismaista kehitystä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua ja suomalaisten tietämystä pohjoismaisista kysymyksistä.

Pohjola-Norden kokoaa yhteen erilaisia toimijoita kansalaisista päätöksentekijöihin ja viranomaisiin ja antaa niin julkiseen keskusteluun kuin virallisen tason toimintaan oman tärkeän asiantuntijapanoksensa. Pidän järjestön työtä erittäin tärkeänä ja arvokkaana.

 

Hjallis Harkimo

Pohjoismainen yhteistyö tulee lujittumaan Nato-prosessin aikana. Meillä tulee olla yhtenäinen puolustus Pohjoismaissa ja että voimme luottaa toisiimme.

Olemme pieniä maita ja meillä on enemmän voimaa, kun olemme yhdessä. Tämä pätee sekä puolustukseen että talouteen. Uskon 2030-agendaan ja se tulee toteuttaa. Pohjola-Nordenilla on tässä tärkeä rooli.

 

Jutta Urpilainen

(Kuva: Demarit)

Pohjoismainen yhteistyö on minulle tärkeää. Meidän on tehtävä yhdessä enemmän, jotta Pohjoismaista tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Pohjoismaista yhteistyölle oikeusperustavan antavan Helsingin sopimuksen päivitystarpeet täytyy kartoittaa, jotta saamme parhaat puitteet jatkotyölle. Meidän pitäisi panostaa enemmän rajaesteiden vähentämiseen, jotta toisessa Pohjoismaassa työskentely, opiskelu tai asuminen helpottuisi.

Pohjola-Nordenilla on myös tärkeä rooli pohjoismaisten kohtaamisten järjestämisessä ja pohjoismaisuuden edistämisessä. Presidenttinä korostaisin pohjoismaista yhteistyötä ja osallistuisin mielelläni Pohjola-Nordenin tilaisuuksiin.

Susan Neffling