Opettajien kurssiapurahat
Kursbidrag för lärare


OPETTAJIEN JA KOULUHALLINTOHENKILÖKUNNAN POHJOISMAISET KURSSIAPURAHAT (JATKUVA HAKU) / NORDISKA KURSBIDRAG FÖR LÄRARE OCH TJÄNSTEMÄN INOM SKOLFÖRVALTNINGEN (FORTLÖPANDE ANSÖKAN)

Opettajien ja kouluhallinnon virkamiesten kurssiapurahat on tarkoitettu toisessa Pohjoismaassa järjestettävään kurssimuotoiseen, pohjoismaiseen täydennyskoulutukseen osallistuville. Apurahat ovat henkilökohtaisia. Avustus voidaan myöntää kursseille, joilla on pohjoismainen teema tai joilla käytetään pohjoismaisia kieliä. Avustusta ei siis myönnetä Pohjoismaissa järjestettäville kansainvälisille englanninkielisille konferensseille, eikä Suomessa järjestettäville pohjoismaisille kursseille osallistumiseen.

Hakemukset käsitellään kuukauden sisällä saapumisesta ja myönnetyt apurahat maksetaan kuukauden sisällä maksatuspyynnön saapumisesta, lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin käsittelyajat voivat olla pidempiä lomien takia. Avustukset maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen ja ne on käytettävä kuluvan kalenterivuoden aikana. Kurssiapurahan suuruus on 150-500 €.

Täytetty hakulomake tulee toimittaa viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua sähköisesti alla olevan lomakkeen kautta. Hakemukseen tulee liittää kurssiohjelma ja mahdollisuuksien mukaan todistuskopio kurssille hyväksymisestä. Hakemuksen liitteet toimitetaan osoitteeseen hakemukset@pohjola-norden.fi. Hakijan nimen on hyvä käydä ilmi viestin otsikosta.

Apurahan saajien nimet voidaan julkaista Pohjola-Nordenin verkkosivuilla.

Raportointi
Kuukauden sisällä matkan jälkeen lähetetään tilitys avustuksen käytöstä. Tilitykseen liitetään matkakuluista kuitteja vähintään myönnetyn summan edestä. Apurahaa ei saa käyttää päivärahoihin, kilometrikorvauksiin tai palkkoihin (omiin tai sijaisen). Raportissa haluamme kuulla etenkin opintomatkan onnistumisesta, vastasiko se odotuksia sekä millaista pohjoismaista hyötyä kokee matkasta saaneensa. Tilitys ja matkaraportti lähetetään sähköpostitse ja kuitit yms. skannataan liitteeksi osoitteeseen hakemukset@pohjola-norden.fi.

--


De nordiska kursbidragen för lärare och tjänstemän inom skolförvaltningen är avsedda för deltagande i nordiska fortbildningskurser i ett annat nordiskt land. Bidragen är individuella. Bidrag kan beviljas för kurser, med ett nordiskt tema, eller som sker på ett nordiskt språk. Bidrag beviljas alltså inte för t ex internationella konferenser som försiggår på engelska men arrangeras i ett nordiskt land, eller för nordiska kurser, som arrangeras i Finland.


Ansökningarna behandlas inom en månad av att de kommit fram och beviljade bidragen betalas ut inom en månad av att de rekvirerats, förutom kring juli månad, då det kan ta längre. Bidragen betalas i regel i efterskott och beviljat stipendium ska användas under kalenderåret. Kursbidragets storlek ligger mellan 150 € och 500 €.

Ansökan sänds senast en månad innan kursen börjar elektroniskt genom nedanstående blankett. Till ansökan bifogas ett kursprogram och i mån av möjlighet ett intyg om kursdeltagande. Bilagorna skickas till adressen hakemukset@pohjola-norden.fi. Använd gärna sökandes namn i meddelandets rubrik.

Bidragsmottagarnas namn kan publiceras på Pohjola-Nordens webbplats.

Rapport
Inom en månad efter kursen skickas en reserapport och redovisning av hur bidraget använts, med kvitton för resekostnader motsvarande minst bidragets belopp. Bidraget får ej användas till traktamenten, kilometerersättningar eller löner (varken till sökande själv eller för en vikarie). I rapporten vill vi gärna höra om hur studieresan lyckades, om den motsvarade förväntningarna och vilken nordisk nytta man tycker att man fått ut av resan. Redovisningen kan mejlas, med elektroniska biljetter eller skannade kvitton och räkningar bifogade till hakemukset@pohjola-norden.fi.

Hakulomake / Ansökningsblankett

Pohjola-Norden saa käyttää raporttiani nettisivuilla ja esityksissään kertoessaan koulualan apurahoista. / Pohjola-Norden får använda min rapport på sin webbplats och i sina presentationer som ett exempel på skolbidrag
Kirjoita numero 1 kirjaimin: