Opettajien kurssiapurahat
Kursbidrag för lärare

(på svenska nedan)


OPETTAJIEN JA KOULUHALLINTOHENKILÖKUNNAN POHJOISMAISET KURSSIAPURAHAT (JATKUVA HAKU)

Opettajien ja kouluhallinnon virkamiesten kurssiapurahat on tarkoitettu toisessa Pohjoismaassa järjestettävään kurssimuotoiseen, pohjoismaiseen täydennyskoulutukseen osallistuville. Apurahat ovat henkilökohtaisia. Avustus voidaan myöntää kursseille, joilla on pohjoismainen teema tai joilla käytetään pohjoismaisia kieliä. Avustusta ei siis myönnetä Pohjoismaissa järjestettäville kansainvälisille englanninkielisille konferensseille, eikä Suomessa järjestettäville pohjoismaisille kursseille osallistumiseen.

Pohjola-Nordenin koulualan apurahoja haetaan Aspicore-järjestelmän kautta. Apurahajärjestelmään luodaan käyttäjätunnus vahvalla tunnistautumisella. Käyttäjätunnuksen avulla voi helposti palata keskeneräiseen hakemukseen tai raporttiin. Ryhtyessäsi täyttämään uutta hakemusta, huolehdi siitä, että täytät oikean hakemuslomakkeen. Hakemus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen kurssin alkua. 

Hakemukset käsitellään kuukauden sisällä saapumisesta ja myönnetyt apurahat maksetaan kuukauden sisällä maksatuspyynnön saapumisesta, lukuun ottamatta kesää, jolloin käsittelyajat voivat olla pidempiä lomien takia. Kurssiapurahan suuruus on 150-500 €. Muuttuneista olosuhteista tulee ilmoittaa Pohjola-Nordenille mahdollisimman pian, varsinkin niissä tapauksissa, kun myönnetty apuraha jää käyttämättä. Pyydämme suosimaan viestejä apurahajärjestelmän kautta.

Raportointi

Raportti apurahan käytöstä tulee tehdä sähköisessä apurahajärjestelmässä kuukauden sisällä matkasta.

Tilitykseen liitetään matkakuluista kuitteja vähintään myönnetyn summan edestä. Apurahaa ei saa käyttää päivärahoihin, kilometrikorvauksiin tai palkkoihin (omiin tai sijaisen). Raportissa haluamme kuulla etenkin matkan onnistumisesta; vastasiko matka odotuksia ja millaista pohjoismaista hyötyä kokee matkasta saaneensa? Apuraha maksetaan sen jälkeen, kun avustuksen saaja(t) on toimittanut tarvittavan raportin, maksatuspyynnön ja kuitit.

HUOM! Emme käsittele muihin osoitteisiin lähetettyjä raportteja.
 

Hae apurahaa >>

 

Kursbidrag för lärare

NORDISKA KURSBIDRAG FÖR LÄRARE OCH TJÄNSTEMÄN INOM SKOLFÖRVALTNINGEN (FORTLÖPANDE ANSÖKAN)

De nordiska kursbidragen för lärare och tjänstemän inom skolförvaltningen är avsedda för deltagande i nordiska fortbildningskurser i ett annat nordiskt land. Bidragen är individuella. Bidrag kan beviljas för kurser, med ett nordiskt tema, eller som sker på ett nordiskt språk. Bidrag beviljas alltså inte för till exempel internationella konferenser som försiggår på engelska men arrangeras i ett nordiskt land, eller för nordiska kurser, som arrangeras i Finland.

Pohjola-Nordens bidrag för skolsektorn ansöks med Aspicore-bidragssystemet. Du måste registrera dig med stark autentisering för att kunna fylla i en ansökan. Då du registrerat dig kan du lätt återvända till en halvfärdig ansökan eller rapport. Då du börjar fylla i en ny ansökan, se till att du väljer rätt ansökningsblankett. Ansökan skall sändas in senast en månad innan kursen börjar.

Ansökningarna behandlas inom en månad av att de kommit fram och beviljade bidragen betalas ut inom en månad av att de rekvirerats, förutom kring sommaren, då det kan ta längre. Kursbidragets storlek ligger mellan 150 € och 500 €. Man skall informera så snabbt som möjligt om man inte kan använda det beviljade bidraget. Vi ber att i första hand ta kontakt via bidragssystemet.

Rapport

Inom en månad efter kursens slut skickas en rapport om användningen av bidraget genom det elektroniska bidragssystemet.

Kvitton motsvarande åtminstone det beviljade beloppet bifogas också. Bidraget får ej användas till traktamenten, kilometerersättningar eller löner (varken till sökande själv eller för en vikarie). I rapporten vill vi gärna höra om hur resan lyckades; om den motsvarade förväntningarna och vilken nordisk nytta man tycker att man fått ut av resan. Bidragen utbetalas efter resan när den sökande levererat rapporten och kvitton.

OBS! Vi behandlar inte rapporter som skickas till andra adresser.
 

Sök bidrag >>