Opettajien kurssiapurahat
Kursbidrag för lärare


OPETTAJIEN JA KOULUHALLINTOHENKILÖKUNNAN POHJOISMAISET KURSSIAPURAHAT (JATKUVA HAKU) / NORDISKA KURSBIDRAG FÖR LÄRARE OCH TJÄNSTEMÄN INOM SKOLFÖRVALTNINGEN (FORTLÖPANDE ANSÖKAN)

Opettajien ja kouluhallinnon virkamiesten kurssiapurahat on tarkoitettu toisessa Pohjoismaassa järjestettävään kurssimuotoiseen, pohjoismaiseen täydennyskoulutukseen osallistuville. Apurahat ovat henkilökohtaisia. Avustus voidaan myöntää kursseille, joilla on pohjoismainen teema tai joilla käytetään pohjoismaisia kieliä. Avustusta ei siis myönnetä Pohjoismaissa järjestettäville kansainvälisille englanninkielisille konferensseille, eikä Suomessa järjestettäville pohjoismaisille kursseille osallistumiseen.

Hakemukset käsitellään kuukauden sisällä saapumisesta ja myönnetyt apurahat maksetaan kuukauden sisällä maksatuspyynnön saapumisesta, lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin käsittelyajat voivat olla pidempiä lomien takia. Kurssiapurahan suuruus on 150-500 €. Avustukset on käytettävä kuluvan kalenterivuoden aikana. Muuttuneista olosuhteista tulee ilmoittaa Pohjola-Nordenille mahdollisimman pian, varsinkin niissä tapauksissa, kun myönnetty apuraha jää käyttämättä.

Täytetty hakulomake tulee toimittaa viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua sähköisesti alla olevan lomakkeen kautta. Hakemukseen tulee liittää kurssiohjelma ja mahdollisuuksien mukaan todistuskopio kurssille hyväksymisestä. Hakemuksen liitteet toimitetaan osoitteeseen hakemukset@pohjola-norden.fi. Hakijan nimen on hyvä käydä ilmi viestin otsikosta.

Apurahan saajien nimet voidaan julkaista Pohjola-Nordenin verkkosivuilla.

Raportointi

Raportti apurahan käytöstä tulee toimittaa kuukauden kuluessa matkan päättymisestä osoitteeseen hakemukset@pohjola-norden.fiHUOM! Emme käsittele muihin osoitteisiin lähetettyjä raportteja.

Tilitykseen liitetään matkakuluista kuitteja vähintään myönnetyn summan edestä. Apurahaa ei saa käyttää päivärahoihin, kilometrikorvauksiin tai palkkoihin (omiin tai sijaisen). Raportissa haluamme kuulla etenkin matkan onnistumisesta; vastasiko matka odotuksia ja millaista pohjoismaista hyötyä kokee matkasta saaneensa?

Matkaraportti ja maksatuspyyntö tositteineen lähetetään sähköpostitse ja kuitit yms. skannataan liitteeksi osoitteeseen hakemukset@pohjola-norden.fi. Apuraha maksetaan sen jälkeen, kun avustuksen saaja(t) on toimittanut tarvittavan raportin, maksatuspyynnön ja kuitit.

--


De nordiska kursbidragen för lärare och tjänstemän inom skolförvaltningen är avsedda för deltagande i nordiska fortbildningskurser i ett annat nordiskt land. Bidragen är individuella. Bidrag kan beviljas för kurser, med ett nordiskt tema, eller som sker på ett nordiskt språk. Bidrag beviljas alltså inte för till exempel internationella konferenser som försiggår på engelska men arrangeras i ett nordiskt land, eller för nordiska kurser, som arrangeras i Finland.


Ansökningarna behandlas inom en månad av att de kommit fram och beviljade bidragen betalas ut inom en månad av att de rekvirerats, förutom kring juli månad, då det kan ta längre. Kursbidragets storlek ligger mellan 150 € och 500 €. Beviljat bidrag ska användas under kalenderåret. Man skall informera så snabbt som möjligt om man inte kan använda det beviljade bidraget.

Ansökan sänds senast en månad innan kursen börjar elektroniskt genom nedanstående blankett. Till ansökan bifogas ett kursprogram och i mån av möjlighet ett intyg om kursdeltagande. Bilagorna skickas till adressen hakemukset@pohjola-norden.fi. Använd sökandes namn i meddelandets rubrik.

Bidragsmottagarnas namn kan publiceras på Pohjola-Nordens webbplats.

Rapport

Inom en månad efter kursens slut skickas en rapport om användningen av bidraget till adressen hakemukset@pohjola-norden.fiOBS! Vi behandlar inte rapporter som skickas till andra adresser.

Kvitton motsvarande åtminstone det beviljade beloppet bifogas också. Bidraget får ej användas till traktamenten, kilometerersättningar eller löner (varken till sökande själv eller för en vikarie). I rapporten vill vi gärna höra om hur resan lyckades; om den motsvarade förväntningarna och vilken nordisk nytta man tycker att man fått ut av resan.

Redovisningen och rapporten mejlas med elektroniska biljetter eller skannade kvitton och räkningar bifogade till hakemukset@pohjola-norden.fi. Bidragen utbetalas efter resan när den sökande levererat rapporten, rekvisitionen och kvitton.

Hakulomake / Ansökningsblankett

Pohjola-Norden saa käyttää raporttiani nettisivuilla ja esityksissään kertoessaan koulualan apurahoista. / Pohjola-Norden får använda min rapport på sin webbplats och i sina presentationer som ett exempel på skolbidrag
Kirjoita numero 3 kirjaimin: