Gränshindernätverket: Finlands verktyg för ett gränslöst Norden

Sedan 2003 arbetar ett sakkunnignätverk under Pohjola-Nordens ledning för att främja fri rörlighet i Norden och lösa gränshinder. Sedan 2018 är nätverkets möten en del av det officiella nordiska samarbetet.

Nu har nätverket bytt namn från Pohjola-Nordens rådgivningskommitté till Finlands nordiska gränshindernätverk. Med namnbytet vill man tydligare kommunicera nätverkets syfte och uppdrag och göra dess arbete bekant för en större publik.

Gränshindernätverket, som leds av Pohjola-Norden, består av representanter för olika myndigheter, ministerier, rådgivningstjänster och organisationer. Gruppen fungerar som stöd för Finlands representant i Nordiska gränshinderrådet, löser och förebygger på ett mycket konkret sätt gränshinder och främjar på det sättet fri rörlighet i Norden. Under nätverkets möten behandlas såväl aktuella gränshinder, nordisk verksamhet inom olika förvaltningsområden som större temahelheter. I år har sådana helheter t.ex. varit en lagstiftningshelhet kring förnyandet av personnummer och elektronisk identifiering samt ett initiativ för att effektivera informationsutbytet mellan befolkningsregistermyndigheter. Samarbetet mellan olika aktörer betjänar invånarna i Norden och ger nordiskt mervärde.

 

Tilläggsuppgifter:
Gränshindernätverkets sekreterare, projektledare Heli Mäkipää, heli.makipaa@pohjola-norden.fi