Sluta snåla!

Resolution, Pohjola-Nordens extra förbundsmöte 4.9.2021

Sluta snåla!

Den politiska viljan och de tilldelade resurserna går inte alltid hand i hand. De nordiska statsministrarnas ambitiösa Vision 2030, att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade område, är värdefull. Men att finansiera detta med att köra ner det nordiska kultursamarbetet samt utbildnings- och forskningssamarbetet är ovärdigt. Verkställandet av Vision 2030 främjas inte av att kultur, utbildning och forskning utarmas, tvärtom.

När statsministrarna godkände Vision 2030 konstaterade de helt korrekt att ”Kultur och språk stödjer våra värderingar och utveckling av den gemensamma nordiska identiteten. Utbildning, innovation och forskning är framtidens fundament.” Det finns anledning att fråga hur försvagande av dessa sektorer i Nordiska ministerrådets budget för åren 2021 – 2024 anses understödja målsättningarna i Vision 2030.

De nordiska välfärdssamhällena baseras på ländernas samhälleliga stabilitet och starka ekonomi. Det nordiska samarbetet, såväl det officiella som samarbetet mellan företag, olika samfund, bildningssektorer och medborgarna, har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, och genom detta även för medborgarnas och staternas välstånd. Men trots att välståndet har vuxit under årtionden har den andel av ländernas bruttonationalprodukt som riktas till finansieringen av Nordiska ministerrådet halverats sedan 1995.

Nedskärningarna på ca 30 milj. euro i ministerrådets budget för kultur, utbildning och forskning för åren 2021 – 2024 för att finansiera Vision 2030, drabbar många nordiska kulturinstitutioners verksamhet hårt. Nordens hus, forskningsfonder, kulturfonder, Nordjobb, nordiska litteraturveckan och många fler är hotade. Nedskärningarna har redan inletts.

Kriser visar ofta var det fallerar. Coronapandemin har blottat sårbarheten i det nordiska samarbetet. För att återställa förtroendet krävs korrigerande åtgärder. Men nedskärningar i kultursamarbetet som befrämjar kunskapen om grannländernas kulturer och samhällen kommer att fördröja återhämtningen från pandemin.

Nordiska ministerrådet grundades år 1971 och fyller i år 50 år. Ministerrådet och dess sekretariat i Köpenhamn är ett viktigt verktyg för att främja det nordiska samarbetet och verkställa gemensamma projekt. De nordiska statsministrarna har uppställt nya ambitiösa mål för samarbetet. Nu måste samarbetet också ges de resurser det behöver.

För mera information:

Pohjola-Nordens ordförande
Juhana Vartiainen
juhana.vartiainen@hel.fi

Tf. generalsekreterare Heikki Pakarinen
tfn: 040 199 0146
heikki.pakarinen@pohjola-norden.fi