Uttalande av Pohjola-Nordens förbundsmöte

 

Torneå, 5.5.2019

Uttalande av Pohjola-Nordens förbundsmöte: Nordens roll i Europa bör förstärkas

 

Det nordiska samarbetet har historiskt sett varit för Finland porten till väst. På samma sätt har EU-medlemskapet har betytt för Finland tillhörighet i den västerländska värdegemenskapen, en möjlighet till ekonomisk tillväxt, och en gemensam garanti för fred och frihet.

Norden har upplevt en renässans. Det nordiskasamarbetet är populärt bland nordbor och globalt, i synnerhet i en alltmer osäker värld. Av nordborna upplever 90% att nordiskt samarbete är viktigt eller mycket viktigt. Men vi saknar ännu det som den nordiska passunionen representerar sedan 1950-talet– ett aldrig tidigare skådat bärande initiativ som ger det nordiska samarbetet mening och mervärde. Ett mervärde för civilsamhället, företag och gemene medborgare. 

2016 deklarerade de nordiska statsministrarna att Norden skulle bli världens mest integrerade region. I teknologins och digitaliseringens tidevarv måste Norden erbjuda lösningar på den fronten för att vara den föregångare vi så gärna vill att Norden skulle vara. Det ömsesidiga erkännandet av e-Id (e-legitimation) i Norden är en ypperlig chans att bevisa för de nordiska medborgarna, även de unga, att det nordiska samarbetet medför ett påtagligt mervärde.

Vi står inför Europaparlamentsval i maj 2019. Den nordiska rättsstatsprincipen, välfärdsmodellen, öppenheten, synen på klimatförändringen och jämställdheten borde synas starkare i beslutsfattande inom EU. Det finns en efterfrågan för nordiska värderingar och nordiska lösningar. Europarparlamentsvalet, det finska ordförandeskapet, den nya kommissionens arbetsprogram, Brexit och förhandlingar om jordbruksreformen, europeiska asylsystemet och den fleråriga budgetramen infaller ännu i år. Det ger goda förutsättningar för nordiskt samarbete.

Finland är en del av den nordiska och europeiska gemenskapen. Pohjola-Nordens förbundsmöte efterlyser därför att

  • den nya regeringen i Finland skriver in den nordiska dimensionen som en referensram för Finland i det nya regeringsprogrammet
  • Under sitt EU-ordförandeskap förstärker Finland det nordiska samarbetet genom nordiska förmöten inför EU-rådsmöten, både på tjänstemanna- och ministernivå
  • de nordiska europaparlamentarikerna återinför regelbundna nordiska möten samt ökar den nordiska koordineringen i Europaparlamentet
  • Nordiska ministerrådet  tar e-id som en spetsprioritering och profilerar sig enat i detta ärende gentemot EU

Pohjola-Norden är redo att bidraga till att förverkliga dessa förslag.