Norden-apuraha opettajille
Norden-resebidrag för  lärare

 

HAKUAIKA / ANSÖKNINGSTID 1.1. - 31.3.

Norden-apurahaa voivat anoa peruskoulun, lukion, harjoittelukoulujen sekä ammatillisten oppilaitosten opettajat. Pohjoismaisen opettaja- ja oppilasvaihdon työryhmä, johon kuuluu Opetushallituksen ja Pohjola-Nordenin edustajia, myöntää vuosittain Norden-apurahoja muihin Pohjoismaihin lukukauden aikana tehtäviä opintomatkoja varten. Avustukset maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen. Apuraha on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat tutustua toisen pohjoismaan kouluun ja opetukseen. Samasta koulusta vain yksi opettaja voi saada apurahan. Opintomatka, johon apurahaa haetaan, on tehtävä kuluvan kalenterivuoden aikana, yleensä syyslukukaudella.

Opintomatkan kesto on yksi tai kaksi viikkoa, eli 5 tai 10 työpäivää. 

Hakemukset toimitetaan alla olevalla sähköisellä hakulomakkeella.

Kuukauden sisällä matkan jälkeen lähetetään tilitys apurahan käytöstä. Tilitykseen liitetään kuitit myönnetyn summan edestä. Apurahaa ei voida maksaa päivärahoihin, kilometrikorvauksiin tai palkkoihin. Raportissa haluamme kuulla etenkin opintomatkan onnistumisesta, vastasiko se odotuksia sekä millaista pohjoismaista hyötyä kokee matkasta saaneensa. Tilitys ja matkaraportti lähetetään sähköpostitse ja kuitit yms. skannataan liitteeksi osoitteeseen hakemukset@pohjola-norden.fi

Huomioitavaa!
Lukukauden pituus vaihtelee eri maissa. Matka voi tapahtua Suomen lukukauden päätyttyä, jos vastaanottavassa maassa koulu vielä jatkuu. Apurahaa ei voi hakea lyhyempiä kursseja varten. Tähän tarkoitukseen on erikseen kurssiapuraha, jossa on jatkuva hakuaika.

Apurahan saajien nimet voidaan julkaista Pohjola-Nordenin verkkosivuilla.

Apurahasummat:
1 viikko (vähintään) Ruotsissa 600 €, 1 viikko (vähintään) Tanskassa, Islannissa, Norjassa 800 €.
2 viikkoa Ruotsissa 900 €, 2 viikkoa Tanskassa, Islannissa, Norjassa 1 000 €.

--

Bidraget kan sökas av lärare i grundskola, gymnasium och övningsskolor samt lärare vid yrkesinstitut. Arbetsgruppen för nordiskt lärar- och elevutbyte, i vilken Utbildningsstyrelsen och Pohjola-Norden är representerade, beviljar årligen Norden-resebidrag till de övriga nordiska länderna för studieresor under pågående termin. Bidraget är avsett för lärare som vill bekanta sig med skolan och undervisningen i ett annat nordiskt land. Från samma skola kan endast en lärare få bidrag. Studieresan för vilken bidrag söks ska göras under innevarande kalenderår, i allmänhet under höstterminen. Bidragen utbetalas i regel efter resan.

Besökets längd är en eller två veckor, dvs. 5 eller 10 arbetsdagar, exklusive resdagarna.

Ansökan sänds med den elektroniska blanketten nedan.

Inom en månad efter resan skickas en reserapport och redovisning av hur bidraget använts, med kvitton motsvarande bidragets belopp. Bidraget kan inte användas till traktamenten, kilometerersättningar eller löner. I rapporten vill vi gärna höra om hur studieresan lyckades, om den motsvarade förväntningarna och vilken nordisk nytta man tycker att man fått ut av resan. Redovisningen kan mejlas, med elektroniska biljetter eller skannade kvitton och räkningar bifogade till hakemukset@pohjola-norden.fi.

OBS!
Terminens längd varierar i de olika nordiska länderna. Resan kan alltså ske efter terminens slut i Finland, i det fall terminen inte är slut i mottagande land. Bidraget kan inte sökas för kortare kurser; för dessa finns ett särskilt kursbidrag, med fortlöpande ansökningstid.

Bidragsmottagarnas namn kan publiceras på Pohjola-Nordens webbplats.

Bidragbelopp: 
1 vecka (minst) i Sverige 600 €, 1 vecka (minst) i Danmark, Island, Norge 800 €.
2 veckor i Sverige 900 €, 2 veckor i Danmark, Island, Norge 1 000 €.

Hakulomake / Ansökningsblankett

Pohjola-Norden saa käyttää raporttiani nettisivuilla ja esityksissään kertoessaan koulualan apurahoista. / Pohjola-Norden får använda min rapport på sin webbplats och i sina presentationer som ett exempel på skolbidrag.
Kirjoita numero 4 kirjaimin: